Pohledávky - Revital Finance,s.r.o.

Články > Konkursní noviny : Pohledávky - Problematika českého trhu


Zapadlo do moře zapomnění první desetiletí svobodného podnikání. Je za námi doba zprostředkování všeho všem, naivních obchodních kontraktů, poznání, objevů a neuskutečněných nadějí. Trh ozdravěl, zákony a pravidla hry se konkretizovaly. Podnikatelé, kteří prošli školou přežití v džungli byznysu a etapou ztrát a hromadění počátečního kapitálu, jsou moudřejšími, náročnějšími a rozhodně zkušenějšími.

Nemá smysl podrobněji analyzovat jak a proč vznikaly pohledávky v první polovině 90. let. Podvodníci nejrůznějšího ražení s nostalgií vzpomínají na toto období podnikání, naopak podnikatelé si vštípili zásadu "na fakturu je lepší nedávat". Avšak přijmout zásadu a pak ji důsledně dodržovat se daří jen málokomu. V podmínkách tvrdé konkurence současného trhu si může dovolit pouze monopolní výrobce neprodávat zboží s odloženou splatností. Přebytek firem, konkurujících si na trhu vzájemně nabídkou zboží a služeb, nedávají dodavatelům nejmenší šanci diktovat podmínky odběratelům. Posledně jmenovaný má vždy možnost odejít ke konkurenci. Pro většinu dodavatelů znamená ukončení prodeje zboží na fakturu zítřejší nevyhnutelný bankrot, prodej na fakturu zase neodvratné a často neřešitelné problémy s pohledávkami po splatnosti. Ukázkovým příkladem tady může posloužit situace s impériem Z-Group podnikatele Zdeňka Zemka, jehož finanční problémy nevyvstaly "najednou", ale hromadily se dostatečně dlouhou dobu. O těchto problémech periodicky informovala média, publikovaly se oficiální roční uzávěrky podniků, tvořících impérium Z-Group, jsou známy i návrhy bankovních domů na prodej pohledávek za firmami Zdeňka Zemka. Jenom dluh vůči České konsolidační agentuře, nedávno prodaný EC Group, činí 3,6 miliardy ko- run. Na druhou stranu existovaly a existují firmy, které stále provádějí dodávky s odloženou splatností podnikům Zdeňka Zemka, bez ohledu na katastrofální finanční situaci. Zřejmě je pro tyto dodavatele ještě větší a evidentnější zlo zcela přerušit dodávky, než neuhrazená faktura v budoucnosti. Je očividné i to, že mnozí podnikatelé často přeceňují dnešní platné mechanizmy působení na dlužníka, dokud se s těmito mechanizmy nestřetnou v praxi. Podle prezidenta České Komory Správců Majetku, doc. ing. Zdeňka Častorála, druhotná platební neschopnost je dnes nejhlavnější příčinou většiny vyhlášených konkursů. To znamená, že nehledě na překonání období "naivního podnikání" českého bussinesu, zůstává problém nedobytných pohledávek pro mnohé podniky problémem č. 1 a ovlivňuje pod- statným způsobem celkové podnikatelské klima v rozměrech české makroekonomiky.

Věčné dilema

Prakticky u každé firmy existuje, kromě dilematu "komu a kolik dát na fakturu", neustálý problém s platební morálkou zákazníků a s tím následně spojená problematika řešení pohledávek po splatnosti. V mnohých podnicích tyto dva faktory rozhodující mírou ovlivňují výchylek ročního cash-flow se všemi následnými negativními dopady. Problém platební morálky odběratelů vyzývá každodenní bolestí hlavy většiny řídících pracovníků firem. Vyřešit jej není skutečně tak jednoduché. Na jedné straně hraje svou roli strach ze ztráty zákazníka, na straně druhé pak velká pravděpodobnost, že nebude odebrané zboží nikdy zaplaceno. Nerozhodnost řídících pracovníků je pochopitelná, ale nesporným faktem zůstává, že zejména uvedená nerozhodnost je hlavní prapůvodní příčinou vzniku nedobytných pohledávek. Mnozí profesionálové tvrdí: "Nikdy, ani u jedné pohledávky, nezlepšuje ubíhající čas její bonitu, ale naopak vede k celkové zanedbanosti". V případě, že se vedení věřitelské firmy rozhodlo přistoupit k vymáhání svých pohledávek, okamžitě vzniká další dilema, t.j. volba cesty vedoucí k úspěchu s co nejmenšími ztrátami. Dnes si běžný věřitel vybírá z následujících variant využití standardních způsobů řešení pohledávek: Právní kanceláře, soudy, exekutoři, konkursní vyrovnání, policie, firmy a agentury na vymáhání pohledávek, odprodej pohledávek a řešení za pomoci vlastního oddělení pohledávek.

Proč jsou standardní způsoby ve valné většině neefektivní?

Právní kanceláře

Málokterý právník přizná svému klientovi, že existují pouze omezené situace, kdy je schopen věřiteli skutečně pomoci. K nim se řadí především:

  1. sporná pohledávka
  2. předání a dohled na případem u soudu
  3. návrh na konkurs

Sám institut právní pomoci ve své podstatě nabízí pouze využití již existujících mechanizmů přísně určených paragrafy zákonů. Zákonů často neúplných a protichůdných. V praxi bývá, často po dlouhém trmácení, výsledkem právní po- moci předání pohledávky k soudnímu řešení. Přičemž každý právník ví, že kladné rozhodnutí soudu vůbec neznamená automatickou úhradu pohledávky. Navíc je to v mnohých případech zcela slepá ulice. Problém tkví v tom, že málokdy je právní kancelář přímo finančně zainteresována v konečném výsledku. Spolupráce s klientem se realizuje na základě standardní úhrady právních služeb v souladu s ceníkem, a to se značně vysokými částkami.

Soudy

Základní mínusy:

Exekutoři

Hlavním pravidlem práce exekutora je možnost provedení exekuce pouze při existenci právoplatného rozsudku soudu. Avšak v těch případech, kdy již jsou na majetek dlužníka uvaleny jiné závazky, a nebo dlužník včas převedl svá aktiva na jiné firmy nebo příbuzné, či prostě nemá žádný majetek, tehdy je exekutor bezmocný.

Konkurzní vyrovnáni

Všem podnikatelům známá procedura, dovolující věřiteli získat zpět jen zlomek částky pohledávky.

Policie

Policie nikdy neřeší problémy neuhrazených pohledávek. V lepším případě, pokud policie odhalí zjevné trestní porušení zákona, pak bude dlužník předán soudu. Avšak peníze díky tomu věřitel nezíská. Situace se ještě komplikuje tím, že i když bude dlužník ochoten uhradit pohledávku a tím ukončit trestní stíhání, zákon tuto možnost vylučuje. Cesta trestního oznámení je v nejlepším případě cestou získání jen morální satisfakce.

Firmy a agentury na vymáhání pohledávek

V současné době lze s pomocí internetu značně jednoduše vyhodnotit nabídky těchto firem. K dnešnímu dni existují v České republice čtyři základní kategorie firem, nabízející pomoc při řešení pohledávek:

Odprodej pohledávek

Nehledě k velkému množství reklamních inzerátů zaměřených na koupi pohledávek, nejedná se o nic více, než o další absurditu na dnešním českém trhu, která je založena na triku některých vymahačských agentur se záměrem přilákat klienta. Jednotlivé profesionální firmy-hráče na trhu pohledávek můžeme rozhodně najít. Příkladem může posloužit neustálý ostrý konkurenční boj při koupi balíků pohledávek od České konsolidační agentury nebo konkurenční boj při koupi balíků pohledávek od správy konkurzní podstaty velkých podniků. Avšak, reálné obchody s pohledávkami probíhají zatím jen v bankovním sektoru. Tyto transakce probíhají především proto, ze tyto pohledávky jsou srovnatelně kvalitní: mají majetkové zajištění, nesporný titul vzniku, právně jsou kvalifikovaně připravené a hlavně - levné. Cena prodávaných balíků pohledávek z bankovního sektoru se dnes pohybuje od 7 do 20 %. Na tomto pozadí pak vypadají pokusy některých velkých podniků prodat své ničím nezajištěné, nedobytné pohledávky za 40-50 % jejich nominální hodnoty jako absolutně naivní. V těchto podmínkách se malí věřitelé s velkými ambicemi a se svými jednotlivými pohledávkami jeví jako zcela neperspektivní.

Paradoxy velkých společností

Ať to zní sebevíc paradoxně, ale problematika řešení pohledávek se nevyučuje ani na jedné vysoké škole.
V součastnou dobu u většiny velkých a středních českých společností vypracoval top-management soubor pravidel a metod, kterými se snaží řešit problematiku pohledávek po lhůtě splatnosti. Pozoruhodný je fakt, že u většiny společností, které mají vlastní vnitřní oddělení pohledávek, jsou konečné závěry shodné: v Obchodním věstníku, a konkrétně v položce "Aktiva", "pohledávky 180 dní po splatnosti" je možné najít stovky podniků s neřešenými pohledávkami na částky převyšující stovky miliónů a miliard korun.
Základní příčina této skutečnosti spočívá v tom, že konkrétní řešení pohledávek po splatnosti je úzce specializovanou a velmi specifickou činností. Často oslniví byznysmeni, organizátoři výroby a profesionálové top-managementu nejsou schopni hlouběji proniknout do dané problematiky jenom proto, že znalosti v tomto oboru lze získat pouze v každodenní praxi. Právě proto jsou nejčastější nástroje, které si vybírají oddělení pohledávek, jen pasivním řešením a prakticky vždy jen standardním postupem: dopisy, telefonáty, jednání, s následným předáním pohledávek právní kanceláři a dále soudu.
Výsledky takového jednání jsou všem známy, jsou minimální.
Celkem nedávno se všem podnikatelům zdálo, že konečně nalezli východisko – faktoring. Jak se však ukazuje, velkou většinu pohledávek z obchodního styku řadí faktoringové společnosti do skupiny tzv. represního faktoringu, který dobře funguje, dokud dlužník hradí své závazky. Jakmile přestane platit, vrací se pohledávka zpět původnímu věřiteli a vše se vrací do bludného kruhu.
Přesto v mnohých podnicích stále existují vlastní oddělení realizace pohledávek, která vykazují svým nadřízeným „velkou pracovní zaneprázdněnost“. Často právě tato oddělení realizace pohledávek představují zdroj odmítavého postoje ke spolupráci se skutečně profesionálními firmami. Pochopitelně, pokud profesionální firma dosáhne kardinálně jiných výsledků, pak bude veškerá předcházející „činnost“ oddělení pohledávek vypadat velmi špatně. A přijít o svou práci nikdo nechce.

Avšak nakonec se musí udělat tlustá čára a provést rekapitulace.

Každý podnikatel může posoudit svou vlastní uplynulou komerční činnost a spočítat si, jak vysokou částku prodělává každoročně kvůli dlužníkům, kteří neuhradili své závazky z důvodu insolventnosti, bankrotu, podvodu nebo jen z prosté neochoty plnit své závazky. Kolik je to stálo promarněných prostředků, času a nervů. Jak vysoká je částka ušlého zisku plynoucí ze strachu změnit vlastní neefektivní systém vymáhání pohledávek.

Problém efektivního řešení pohledávek po lhůtě splatnosti je dnes zvláště palčivý a aktuální. Nalézt jeho řešení v rámci současné legislativy a makrotrhu není prozatím možné a zřejmě jediným konstruktivním způsobem je využívání služeb těch několika profesionálních firem, jejichž úroveň odpovídá požadavkům současného businessu.
Problematiku vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti dokáží efektivně vyřešit jen profesionálové.

Odkup - vymáhání - outsourcing
POHLEDÁVEK

Formulář pro předběžné ohodnocení pohledávky

Revital Finance ve
zdělovacích prostředcích       »»»

Menu

Pobočky:

Praha - Brno - Olomouc - Ostrava - Opava - Působnost: celá Česká Republika


Zápatí stránky

Revital Finance, s.r.o. ©2006-07


Alternativní popis k Flashi

...

Čas vždy pracuje proti věřitelům...

POHLEDÁVKY | Vymáhání pohledávek • Odkup pohledávek • Outsourcing pohledávek • Speciální služby • Efektivita a Profesionalita | Maximální výsledek

Stáhnout zásuvný modul Flashe